Spracúvaní osobných údajov

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 informujeme o spracúvaní osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté záujemcami o zamestnanie:

Naše kontaktné údaje v záležitostiach ochrany osobných údajov
Kontaktné údaje správcu: PORR s.r.o., IČO: 36 667 102 so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, zapísaná v obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.:42018/B

Prečo a ako spracovávame osobné údaje záujemcov alebo "účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov a doba uloženia"
§ 16 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (2) Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak

b) spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,11) medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,


Komu poskytujeme osobné údaje záujemcov o zamestnanie?
Príjemcom osobných údajov záujemcov je personálne oddelenie PORR s.r.o., osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám ani nebudú spracovávané či odovzdávané v tretích krajinách alebo medzinárodnej organizácii. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza zo strany PORR s.r.o. k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Práva záujemcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
PORR s.r.o. spracováva osobné údaje korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej sú uvedené práva záujemcov o zamestnanie, ktoré má v súvislosti so spracovaním osobných údajov.


Právo na prístup k osobným údajom, ktoré spracúva t.j. najmä získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú predmetom spracovania, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, k informácii o účele spracúvaniam, o kategóriách osobných údajov, ako aj o dobe uchovávania a príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, ďalej má právo na informácie o existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny.
Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali).
Právo na obmedzenie spracovania údajov ak sa jedná o jeden zo prípadov stanovených aplikovateľným právom.
Právo na prenosnosť osobných údajov, t. j.právo získať osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe § 27 Zákona o ochrane osobných údajov